LA NOSTRA FOTO DE LA CIÈNCIA

Bases del concurs

Presentació: El Departament de Didàctica de les Arts i les Ciències de la UVic - UCC i el grup de recerca CODI (Coneixement i Didàctica) convoquen e l 9è concurs de fotografia "La Nostra foto de la ciència".

 1. Temàtica: Les fotografies participants han de plasmar allò que els infants han viscut en una activitat científica escolar. Les imatges han de reflectir les investigacions i experimentacions fetes pels infants a l'aula.
 2. Qui s'hi pot presentar: Grups-classe de cicles d'educació primària. Cada grup-classe pot presentar un màxim de tres fotografies i el nombre de grups-classe que poden participar és il·limitat.
 3. Categories: S'estableix una categoria per a cada cicle de l'ensenyament primari:
  • Categoria A per cicle inicial
  • Categoria B per cicle mitjà
  • Categoria C per cicle superior
 4. Característiques de les fotografies:
  1. Les fotografies hauran de ser originals i no podran haver estat presentades a cap altre concurs.
  2. Podran ser en color o blanc i negre, però sempre en format digital, i lliurades en format JPG, amb un pes mínim d'1Mb i màxim de 4Mb.
  3. Les fotografies poden ser retocades i modificades amb programes de tractament d'imatges.
 5. Presentació i tramesa:
  1. Les fotografies s'hauran de penjar des de l'aplicació informàtica de la pàgina web del concurs de fotografia: http://fotociencia.uvic.cat. Les fotografies es podran presentar fins el divendres 30 d'abril de 2021.
  2. A l'aplicació s'han de complimentar els següents camps:
   • Nom i cognoms del tutor
   • Correu electrònic del tutor
   • Escola
   • Curs
   • Breu explicació (Comentaris sobre la imatge, tractaments,....)
 6. Jurat:
  1. El jurat estarà format per una comissió de professorat de la UVic i una persona externa.
  2. El Jurat es reserva el dret d'interpretació de les bases del present concurs i de la seva resolució en els casos no previstos, d'acord amb el seu millor criteri.
  3. La decisió del Jurat es farà pública el 14 de maig del 2021 a través de la pàgina web del concurs “La nostra foto de laciència” (http://fotociencia.uvic.cat) i del blog del Laboratori de Didàctica de la UVic-UCC (http://mon.uvic.cat/dedacticlab). També es via correu electrònic i per telèfon als guanyadors del concurs.
  4. El jurat es reserva el dret a declarar deserts els premis que s'estableixen en l'apartat següent, si els treballs presentats no reunissin, al seu criteri, els mèrits suficients.
  5. Es valorarà tant la connexió de les imatges amb l'activitat científica escolar com la qualitat gràfica, l'originalitat i el títol.
 7. Premis:
  1. S'estableix un primer i un segon premi per cadascuna de les tres categories.
  2. Els primers premis consistiran en material de laboratori subministrat per Enfoca (www.enfoca.cat). Els segons premis consistiran en llibres relacionats amb la ciència aportats per Muntanya de Llibres (www.muntanyadellibres.com).
  3. El Jurat seleccionarà fotografies d'entre totes les presentades a les tres categories i es faran públiques a la pàgina web del concurs i al blog http://mon.uvic.cat/didacticlab, a partir del 14 de maig del 2021.
 8. Observacions:
  1. Totes les imatges presentades hauran d'estar lliures de drets a tercers.
  2. Es podrà sol·licitar la fotografia en la màxima qualitat disponible als guanyadors, per a la seva difusió en els diferents canals de comunicació de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Per aquest motiu, el participant ha de conservar la imatge original en alta resolució.
  3. Totes aquelles fotografies que no compleixin alguns dels requisits, establerts en aquestes Bases, quedaran desqualificades.
  4. La Universitat de Vic es reserva el dret de reproducció de les fotografies rebudes en les seves comunicacions, sense que per aquest motiu es derivi cap mena de compensació econòmica.
  5. Els guanyadors autoritzen la Universitat de Vic a publicar el nom del centre educatiu i del grup classe, tant a la seva web, com a qualsevol altre suport informatiu.
  6. La Universitat de Vic garanteix el correcte tractament de les dades d'acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
  7. L'enviament de les fotografies suposa la total acceptació d'aquestes Bases.
  8. Totes les fotografies es podran veure al web del concurs: http://fotociencia.uvic.cat